PrintDialog.Reset Metoda

Definicja

Resetuje wszystkie opcje, ostatnią wybraną drukarkę i ustawienia strony do ich wartości domyślnych.Resets all options, the last selected printer, and the page settings to their default values.

public:
 override void Reset();
public override void Reset ();
override this.Reset : unit -> unit
Public Overrides Sub Reset ()

Dotyczy