PropertySort Wyliczenie

Definicja

Określa, jak właściwości są sortowane w PropertyGrid .Specifies how properties are sorted in the PropertyGrid.

public enum class PropertySort
public enum PropertySort
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum PropertySort
type PropertySort = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type PropertySort = 
Public Enum PropertySort
Dziedziczenie
PropertySort
Atrybuty

Pola

Alphabetical 1

Właściwości są sortowane na alfabetycznej liście.Properties are sorted in an alphabetical list.

Categorized 2

Właściwości są wyświetlane zgodnie z ich kategorią w grupie.Properties are displayed according to their category in a group. Kategorie są definiowane przez same właściwości.The categories are defined by the properties themselves.

CategorizedAlphabetical 3

Właściwości są wyświetlane zgodnie z ich kategorią w grupie.Properties are displayed according to their category in a group. Właściwości są posortowane alfabetycznie w grupie.The properties are further sorted alphabetically within the group. Kategorie są definiowane przez same właściwości.The categories are defined by the properties themselves.

NoSort 0

Właściwości są wyświetlane w kolejności, w jakiej są pobierane z programu TypeDescriptor .Properties are displayed in the order in which they are retrieved from the TypeDescriptor.

Uwagi

Użyj elementów członkowskich tego wyliczenia, aby ustawić wartość PropertySort właściwości PropertyGrid .Use the members of this enumeration to set the value of the PropertySort property of the PropertyGrid.

Dotyczy