QueryContinueDragEventArgs.Action Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia stan operacji przeciągania i upuszczania.Gets or sets the status of a drag-and-drop operation.

public:
 property System::Windows::Forms::DragAction Action { System::Windows::Forms::DragAction get(); void set(System::Windows::Forms::DragAction value); };
public System.Windows.Forms.DragAction Action { get; set; }
member this.Action : System.Windows.Forms.DragAction with get, set
Public Property Action As DragAction

Wartość właściwości

DragAction

DragActionWartość.A DragAction value.

Przykłady

Ten fragment kodu ilustruje użycie QueryContinueDragEventArgs klasy ze QueryContinueDrag zdarzeniem.This code excerpt demonstrates using the QueryContinueDragEventArgs class with the QueryContinueDrag event. Zobacz DoDragDrop metodę pełnego przykładu kodu.See the DoDragDrop method for the complete code example.

void ListDragSource_QueryContinueDrag( Object^ sender, System::Windows::Forms::QueryContinueDragEventArgs^ e )
{
  // Cancel the drag if the mouse moves off the form.
  ListBox^ lb = dynamic_cast<ListBox^>(sender);
  if ( lb != nullptr )
  {
   Form^ f = lb->FindForm();

   // Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
   // takes into account any desktop bands that may be at the top or left
   // side of the screen.
   if ( ((Control::MousePosition.X - screenOffset.X) < f->DesktopBounds.Left) || ((Control::MousePosition.X - screenOffset.X) > f->DesktopBounds.Right) || ((Control::MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f->DesktopBounds.Top) || ((Control::MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f->DesktopBounds.Bottom) )
   {
     e->Action = DragAction::Cancel;
   }
  }
}
private void ListDragSource_QueryContinueDrag(object sender, QueryContinueDragEventArgs e)
{
  // Cancel the drag if the mouse moves off the form.
  ListBox lb = sender as ListBox;

  if (lb != null)
  {
    Form f = lb.FindForm();

    // Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
    // takes into account any desktop bands that may be at the top or left
    // side of the screen.
    if (((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) < f.DesktopBounds.Left) ||
      ((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) > f.DesktopBounds.Right) ||
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f.DesktopBounds.Top) ||
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f.DesktopBounds.Bottom))
    {
      e.Action = DragAction.Cancel;
    }
  }
}
Private Sub ListDragSource_QueryContinueDrag(ByVal sender As Object, ByVal e As QueryContinueDragEventArgs) Handles ListDragSource.QueryContinueDrag
  ' Cancel the drag if the mouse moves off the form.
  Dim lb As ListBox = CType(sender, ListBox)

  If (lb IsNot Nothing) Then

    Dim f As Form = lb.FindForm()

    ' Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
    ' takes into account any desktop bands that may be at the top or left
    ' side of the screen.
    If (((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) < f.DesktopBounds.Left) Or
      ((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) > f.DesktopBounds.Right) Or
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f.DesktopBounds.Top) Or
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f.DesktopBounds.Bottom)) Then

      e.Action = DragAction.Cancel
    End If
  End If
End Sub

Uwagi

Domyślnie QueryContinueDrag zdarzenia są ustawiane Action na, DragAction.Cancel Jeśli klawisz ESC został nacionięty i ustawiony Action na DragAction.Drop po naciśnięciu przycisku myszy po lewej stronie, Środkowej lub prawej.By default, the QueryContinueDrag event sets Action to DragAction.Cancel if the ESC key was pressed and sets Action to DragAction.Drop if the left, middle, or right mouse button is pressed.

Dotyczy

Zobacz też