QueryContinueDragEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia QueryContinueDrag.Provides data for the QueryContinueDrag event.

public ref class QueryContinueDragEventArgs : EventArgs
public class QueryContinueDragEventArgs : EventArgs
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class QueryContinueDragEventArgs : EventArgs
type QueryContinueDragEventArgs = class
  inherit EventArgs
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type QueryContinueDragEventArgs = class
  inherit EventArgs
Public Class QueryContinueDragEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
QueryContinueDragEventArgs
Atrybuty

Przykłady

Ten fragment kodu ilustruje użycie QueryContinueDragEventArgs klasy ze QueryContinueDrag zdarzeniem.This code excerpt demonstrates using the QueryContinueDragEventArgs class with the QueryContinueDrag event. Zobacz DoDragDrop metodę pełnego przykładu kodu.See the DoDragDrop method for the complete code example.

void ListDragSource_QueryContinueDrag( Object^ sender, System::Windows::Forms::QueryContinueDragEventArgs^ e )
{
  // Cancel the drag if the mouse moves off the form.
  ListBox^ lb = dynamic_cast<ListBox^>(sender);
  if ( lb != nullptr )
  {
   Form^ f = lb->FindForm();

   // Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
   // takes into account any desktop bands that may be at the top or left
   // side of the screen.
   if ( ((Control::MousePosition.X - screenOffset.X) < f->DesktopBounds.Left) || ((Control::MousePosition.X - screenOffset.X) > f->DesktopBounds.Right) || ((Control::MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f->DesktopBounds.Top) || ((Control::MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f->DesktopBounds.Bottom) )
   {
     e->Action = DragAction::Cancel;
   }
  }
}
private void ListDragSource_QueryContinueDrag(object sender, QueryContinueDragEventArgs e)
{
  // Cancel the drag if the mouse moves off the form.
  ListBox lb = sender as ListBox;

  if (lb != null)
  {
    Form f = lb.FindForm();

    // Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
    // takes into account any desktop bands that may be at the top or left
    // side of the screen.
    if (((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) < f.DesktopBounds.Left) ||
      ((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) > f.DesktopBounds.Right) ||
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f.DesktopBounds.Top) ||
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f.DesktopBounds.Bottom))
    {
      e.Action = DragAction.Cancel;
    }
  }
}
Private Sub ListDragSource_QueryContinueDrag(ByVal sender As Object, ByVal e As QueryContinueDragEventArgs) Handles ListDragSource.QueryContinueDrag
  ' Cancel the drag if the mouse moves off the form.
  Dim lb As ListBox = CType(sender, ListBox)

  If (lb IsNot Nothing) Then

    Dim f As Form = lb.FindForm()

    ' Cancel the drag if the mouse moves off the form. The screenOffset
    ' takes into account any desktop bands that may be at the top or left
    ' side of the screen.
    If (((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) < f.DesktopBounds.Left) Or
      ((Control.MousePosition.X - screenOffset.X) > f.DesktopBounds.Right) Or
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) < f.DesktopBounds.Top) Or
      ((Control.MousePosition.Y - screenOffset.Y) > f.DesktopBounds.Bottom)) Then

      e.Action = DragAction.Cancel
    End If
  End If
End Sub

Uwagi

QueryContinueDragZdarzenie występuje podczas operacji przeciągania i upuszczania oraz umożliwia źródło przeciągania, aby określić, czy operacja przeciągania i upuszczania powinna zostać anulowana.The QueryContinueDrag event occurs during a drag-and-drop operation and allows the drag source to determine whether the drag-and-drop operation should be canceled. QueryContinueDragEventArgsOkreśla, czy i w jaki sposób operacja przeciągania i upuszczania powinna być wykonywana, niezależnie od tego, czy są naciśnięte klawisze modyfikujące i czy użytkownik naciśnie klawisz ESC.A QueryContinueDragEventArgs specifies whether and how the drag-and-drop operation should proceed, whether any modifier keys are pressed, and whether the user has pressed the ESC key.

Domyślnie QueryContinueDrag zdarzenia są ustawiane Action na, DragAction.Cancel Jeśli klawisz ESC został nacionięty i ustawiony Action na DragAction.Drop po naciśnięciu przycisku myszy po lewej stronie, Środkowej lub prawej.By default, the QueryContinueDrag event sets Action to DragAction.Cancel if the ESC key was pressed and sets Action to DragAction.Drop if the left, middle, or right mouse button is pressed.

Informacje o modelu zdarzenia można znaleźć w temacie Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For information about the event model, see Handling and Raising Events.

Konstruktory

QueryContinueDragEventArgs(Int32, Boolean, DragAction)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy QueryContinueDragEventArgs.Initializes a new instance of the QueryContinueDragEventArgs class.

Właściwości

Action

Pobiera lub ustawia stan operacji przeciągania i upuszczania.Gets or sets the status of a drag-and-drop operation.

EscapePressed

Pobiera, czy użytkownik naciśnie klawisz ESC.Gets whether the user pressed the ESC key.

KeyState

Pobiera bieżący stan klawiszy SHIFT, CTRL i ALT.Gets the current state of the SHIFT, CTRL, and ALT keys.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też