RadioButton.CheckAlign Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia lokalizację pola wyboru części RadioButton .Gets or sets the location of the check box portion of the RadioButton.

public:
 property System::Drawing::ContentAlignment CheckAlign { System::Drawing::ContentAlignment get(); void set(System::Drawing::ContentAlignment value); };
public System.Drawing.ContentAlignment CheckAlign { get; set; }
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Drawing.ContentAlignment CheckAlign { get; set; }
member this.CheckAlign : System.Drawing.ContentAlignment with get, set
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.CheckAlign : System.Drawing.ContentAlignment with get, set
Public Property CheckAlign As ContentAlignment

Wartość właściwości

ContentAlignment

Jedna z prawidłowych ContentAlignment wartości.One of the valid ContentAlignment values. Wartość domyślna to MiddleLeft.The default value is MiddleLeft.

Atrybuty

Wyjątki

Przypisana wartość nie jest jedną z ContentAlignment wartości.The assigned value is not one of the ContentAlignment values.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak CheckAlign można zmienić właściwość w czasie wykonywania.The following code example demonstrates how the CheckAlign property can be changed at run time. Część pola wyboru RadioButton jest przenoszona w prawo lub w lewo od tekstu po Checked zmianie wartości.The check box portion of a RadioButton is moved to the right or left of the text when the Checked value changes. Ten przykład wymaga, aby RadioButton formant został utworzony jako wystąpienie w formularzu i że System.Drawing zostało dołączone odwołanie do przestrzeni nazw.This example requires that a RadioButton control has been instantiated on a form and that a reference to the System.Drawing namespace has been included.

private:
  Void radioButton1_CheckedChanged( System::Object^ sender,
   System::EventArgs^ e )
  {
   // Change the check box position to be opposite its current position.
   if ( radioButton1->CheckAlign == ContentAlignment::MiddleLeft )
   {
     radioButton1->CheckAlign = ContentAlignment::MiddleRight;
   }
   else
   {
     radioButton1->CheckAlign = ContentAlignment::MiddleLeft;
   }
  }
private void radioButton1_CheckedChanged(Object sender, 
                     EventArgs e)
{
  // Change the check box position to be opposite its current position.
  if (radioButton1.CheckAlign == ContentAlignment.MiddleLeft)
  {
   radioButton1.CheckAlign = ContentAlignment.MiddleRight;
  }
  else
  {
   radioButton1.CheckAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
  }
}

Private Sub radioButton1_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs)
  ' Change the check box position to be opposite its current position.
  If radioButton1.CheckAlign = ContentAlignment.MiddleLeft Then
    radioButton1.CheckAlign = ContentAlignment.MiddleRight
  Else
    radioButton1.CheckAlign = ContentAlignment.MiddleLeft
  End If
End Sub

Dotyczy