RadioButton.DoubleClick Zdarzenie

Definicja

Występuje po dwukrotnym kliknięciu RadioButton kontrolki przez użytkownika.Occurs when the user double-clicks the RadioButton control.

public:
 event EventHandler ^ DoubleClick;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler DoubleClick;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DoubleClick : EventHandler 
Public Custom Event DoubleClick As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler
Atrybuty

Uwagi

Domyślnie StandardClick bit stylu jest ustawiony na false dla RadioButton kontrolki, a DoubleClick zdarzenie nie jest wywoływane.By default, the StandardClick style bit is set to false for the RadioButton control, and the DoubleClick event is not raised.

Dotyczy