RadioButton.PerformClick Metoda

Definicja

Generuje Click zdarzenie dla kontrolki, symulację kliknięcia przez użytkownika.Generates a Click event for the control, simulating a click by a user.

public:
 void PerformClick();
public void PerformClick ();
member this.PerformClick : unit -> unit
Public Sub PerformClick ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu szacuje ListBox wybór i Checked Właściwość RadioButton .The following code example evaluates a ListBox selection and the Checked property of a RadioButton. Po wybraniu określonego elementu z pola listy PerformClick RadioButton wywoływana jest metoda inna.When a specified item is selected from the list box, the PerformClick method of another RadioButton is called. Ten przykład wymaga, aby RadioButton w formularzu zostały utworzone dwie kontrolki i a ListBox .This example requires that two RadioButton controls and a ListBox have been instantiated on a form.

private:
  void ClickMyRadioButton()
  {
   // If Item1 is selected and radioButton2 
   // is checked, click radioButton1.
   if ( listBox1->Text == "Item1" && radioButton2->Checked )
   {
     radioButton1->PerformClick();
   }
  }
private void ClickMyRadioButton()
{
  // If Item1 is selected and radioButton2 
  // is checked, click radioButton1.
  if (listBox1.Text == "Item1" && radioButton2.Checked)
  {
   radioButton1.PerformClick();
  }
}

Private Sub ClickMyRadioButton()
  ' If Item1 is selected and radioButton2 
  ' is checked, click radioButton1.
  If (listBox1.Text = "Item1") And radioButton2.Checked Then
    radioButton1.PerformClick()
  End If
End Sub

Dotyczy

Zobacz też