RadioButton.TextAlign Właściwość

Definicja

Pobiera lub Ustawia wyrównanie tekstu w RadioButton kontrolce.Gets or sets the alignment of the text on the RadioButton control.

public:
 virtual property System::Drawing::ContentAlignment TextAlign { System::Drawing::ContentAlignment get(); void set(System::Drawing::ContentAlignment value); };
public override System.Drawing.ContentAlignment TextAlign { get; set; }
member this.TextAlign : System.Drawing.ContentAlignment with get, set
Public Overrides Property TextAlign As ContentAlignment

Wartość właściwości

ContentAlignment

Jedna z ContentAlignment wartości.One of the ContentAlignment values. Wartość domyślna to MiddleLeft.The default is MiddleLeft.

Wyjątki

Przypisana wartość nie jest jedną z ContentAlignment wartości.The value assigned is not one of the ContentAlignment values.

Dotyczy