RadioButton.ToString Metoda

Definicja

Zastępuje ToString() metodę.Overrides the ToString() method.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu RadioButton wskazuje, czy jest zaznaczone.A string representation of the RadioButton that indicates whether it is checked.

Dotyczy