ScrollableControl.AutoScrollMinSize Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia minimalny rozmiar przewinięcia automatyczne.Gets or sets the minimum size of the auto-scroll.

public:
 property System::Drawing::Size AutoScrollMinSize { System::Drawing::Size get(); void set(System::Drawing::Size value); };
public System.Drawing.Size AutoScrollMinSize { get; set; }
member this.AutoScrollMinSize : System.Drawing.Size with get, set
Public Property AutoScrollMinSize As Size

Wartość właściwości

Size

SizeOkreśla minimalny rozmiar obszaru wirtualnego, za pomocą którego użytkownik może przewijać zawartość.A Size that determines the minimum size of the virtual area through which the user can scroll.

Uwagi

AutoScrollMinSizeWłaściwość służy do zarządzania rozmiarem ekranu przydzielonym do automatycznych pasków przewijania.The AutoScrollMinSize property is used to manage the screen size allocated to the automatic scroll bars.

Dotyczy

Zobacz też