ScrollableControl.DisplayRectangle Właściwość

Definicja

Pobiera prostokąt reprezentujący wirtualny obszar wyświetlania formantu.Gets the rectangle that represents the virtual display area of the control.

public:
 virtual property System::Drawing::Rectangle DisplayRectangle { System::Drawing::Rectangle get(); };
public override System.Drawing.Rectangle DisplayRectangle { get; }
member this.DisplayRectangle : System.Drawing.Rectangle
Public Overrides ReadOnly Property DisplayRectangle As Rectangle

Wartość właściwości

Rectangle

RectangleReprezentuje obszar wyświetlania formantu.A Rectangle that represents the display area of the control.

Uwagi

Jeśli AutoScroll Właściwość jest ustawiona na true , DisplayRectangle Właściwość jest rozmiarem wirtualnym i położeniem ScrollableControl formantu.If the AutoScroll property is set to true, the DisplayRectangle property is the virtual size and position of the ScrollableControl control. Na przykład, jeśli szerokość i wysokość ScrollableControl wynosi 100 pikseli, a kontrolka zawiera kontrolki, które wykraczają poza granice, DisplayRectangle reprezentują rozmiar, który ScrollableControl musi być uwzględniony w zawartych kontrolkach.For example, if the width and height of the ScrollableControl are both 100 pixels and the control contains controls that extend beyond its boundaries, DisplayRectangle represents the size the ScrollableControl needs to be to include the contained controls. Podobnie X Y właściwości i DisplayRectangle są istotne dla pozycji przewijania ScrollableControl .Similarly, the X and Y properties of DisplayRectangle are relevant to the scroll position of the ScrollableControl.

Dotyczy

Zobacz też