ScrollableControl.ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified) Metoda

Definicja

Skaluje lokalizację, rozmiar, wypełnienie i margines formantu.Scales a control's location, size, padding and margin.

protected:
 override void ScaleControl(System::Drawing::SizeF factor, System::Windows::Forms::BoundsSpecified specified);
protected override void ScaleControl (System.Drawing.SizeF factor, System.Windows.Forms.BoundsSpecified specified);
override this.ScaleControl : System.Drawing.SizeF * System.Windows.Forms.BoundsSpecified -> unit
Protected Overrides Sub ScaleControl (factor As SizeF, specified As BoundsSpecified)

Parametry

factor
SizeF

Współczynnik, za pomocą którego będzie skalowana wysokość i szerokość kontrolki.The factor by which the height and width of the control will be scaled.

specified
BoundsSpecified

Wartość określająca BoundsSpecified granice formantu do użycia podczas definiowania jego rozmiaru i położenia.A BoundsSpecified value that specifies the bounds of the control to use when defining its size and position.

Dotyczy

Zobacz też