ScrollableControl.ScrollToControl(Control) Metoda

Definicja

Oblicza przesunięcie przewijania do określonej kontrolki podrzędnej.Calculates the scroll offset to the specified child control.

protected:
 virtual System::Drawing::Point ScrollToControl(System::Windows::Forms::Control ^ activeControl);
protected virtual System.Drawing.Point ScrollToControl (System.Windows.Forms.Control activeControl);
abstract member ScrollToControl : System.Windows.Forms.Control -> System.Drawing.Point
override this.ScrollToControl : System.Windows.Forms.Control -> System.Drawing.Point
Protected Overridable Function ScrollToControl (activeControl As Control) As Point

Parametry

activeControl
Control

Formant podrzędny do przewijania do widoku.The child control to scroll into view.

Zwraca

Point

Lewego górnego rogu Point obszaru wyświetlania względem obszaru klienckiego wymaganego do przewijania kontrolki do widoku.The upper-left hand Point of the display area relative to the client area required to scroll the control into view.

Uwagi

ScrollControlIntoViewMetoda używa ScrollToControl metody do obliczenia, jak daleko musi przewinąć, aby wyświetlić określoną kontrolkę.The ScrollControlIntoView method uses the ScrollToControl method to calculate how far it must scroll to display the specified control. AutoScrollOffsetWłaściwość kontrolki podrzędnej służy do dostosowywania przewijanej pozycji.The AutoScrollOffset property of the child control is used to adjust the scrolled position.

ScrollToControl nie powoduje przewijania; SetDisplayRectLocation Metoda jest zwykle używana do późniejszego przewijania do pozycji obliczeniowej.ScrollToControl does not cause scrolling; the SetDisplayRectLocation method is typically used to subsequently scroll to the calculated position.

Dotyczy

Zobacz też