ScrollableControl.SetScrollState(Int32, Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia określoną flagę stanu przewijania.Sets the specified scroll state flag.

protected:
 void SetScrollState(int bit, bool value);
protected void SetScrollState (int bit, bool value);
member this.SetScrollState : int * bool -> unit
Protected Sub SetScrollState (bit As Integer, value As Boolean)

Parametry

bit
Int32

Flaga stanu przewijania do ustawienia.The scroll state flag to set.

value
Boolean

Wartość, aby ustawić flagę.The value to set the flag.

Uwagi

Gdy parametr bitowy ma ustawioną wartość jednego z pól ScrollableControl klasy, SetScrollState Metoda aktualizuje stan kontrolki do value parametru.When the bit parameter is set to one of the fields of the ScrollableControl class, the SetScrollState method updates the state of the control to the value parameter. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowych parametrów i ich wartości, zobacz GetScrollState metodę.For more information about the valid parameters and their values, see the GetScrollState method.

Dotyczy

Zobacz też