ScrollableControl.VScroll Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pionowy pasek przewijania jest widoczny.Gets or sets a value indicating whether the vertical scroll bar is visible.

protected:
 property bool VScroll { bool get(); void set(bool value); };
protected bool VScroll { get; set; }
member this.VScroll : bool with get, set
Protected Property VScroll As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli pionowy pasek przewijania jest widoczny; w przeciwnym razie false .true if the vertical scroll bar is visible; otherwise, false.

Uwagi

Funkcjonalność VScroll właściwości można również wykonać za pomocą wywołań GetScrollState metod i, SetScrollState używając ScrollStateVScrollVisible jako parametru.The functionality of the VScroll property can also be accomplished through calls to the GetScrollState and SetScrollState methods using ScrollStateVScrollVisible as the parameter.

Uwaga AutoScroll automatycznie utrzymuje widoczność pasków przewijania.Note AutoScroll maintains the visibility of the scrollbars automatically. W związku z tym HScroll ustawienie VScroll właściwości lub true nie ma żadnego efektu, gdy AutoScroll jest włączone.Therefore, setting the HScroll or VScroll properties to true have no effect when AutoScroll is enabled.

Dotyczy

Zobacz też