StatusBar.ShowPanels Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy są wyświetlane wszystkie panele, które zostały dodane do kontrolki.Gets or sets a value indicating whether any panels that have been added to the control are displayed.

public:
 property bool ShowPanels { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowPanels { get; set; }
member this.ShowPanels : bool with get, set
Public Property ShowPanels As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli panele są wyświetlane; w przeciwnym razie false.true if panels are displayed; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy kontrolkę StatusBar w formularzu i dodaje dwa obiekty StatusBarPanel.The following code example creates a StatusBar control on a form and adds two StatusBarPanel objects. Jeden z StatusBarPanel obiektów o nazwie panel1, wyświetla tekst stanu dla aplikacji.One of the StatusBarPanel objects, named panel1, displays status text for an application. Druga StatusBarPanel o nazwie panel2, wyświetla bieżącą datę i używa właściwości ToolTipText klasy StatusBarPanel, aby wyświetlić bieżącą godzinę.The second StatusBarPanel, named panel2, displays the current date and uses the ToolTipText property of the StatusBarPanel class to display the current time. W przykładzie użyto właściwości ShowPanels, aby upewnić się, że panele są wyświetlane zamiast standardowych paneli i są używane i Właściwość Panels do uzyskiwania dostępu do Addj metody StatusBar.StatusBarPanelCollection, aby dodać panele do StatusBar.The example uses the ShowPanels property to ensure that the panels are displayed instead of a standard panel, and it uses and the Panels property to access the Add method of the StatusBar.StatusBarPanelCollection to add the panels to the StatusBar. W przykładzie zastosowano również właściwości AutoSize, BorderStyle, ToolTipText i Text w celu zainicjowania obiektów StatusBarPanel.The example also uses the AutoSize, BorderStyle, ToolTipText, and Text properties to initialize the StatusBarPanel objects. Ten przykład wymaga, aby metoda zdefiniowana w przykładzie została zdefiniowana i wywołana z konstruktora Form.This example requires that the method defined in the example is defined and called from the constructor of a Form.

private:
  void CreateMyStatusBar()
  {
   // Create a StatusBar control.
   StatusBar^ statusBar1 = gcnew StatusBar;

   // Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
   StatusBarPanel^ panel1 = gcnew StatusBarPanel;
   StatusBarPanel^ panel2 = gcnew StatusBarPanel;

   // Display the first panel with a sunken border style.
   panel1->BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle::Sunken;

   // Initialize the text of the panel.
   panel1->Text = "Ready...";

   // Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
   panel1->AutoSize = StatusBarPanelAutoSize::Spring;

   // Display the second panel with a raised border style.
   panel2->BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle::Raised;

   // Create ToolTip text that displays the time the application
   // was started.
   panel2->ToolTipText = System::DateTime::Now.ToShortTimeString();

   // Set the text of the panel to the current date.
   panel2->Text = "Started: " + System::DateTime::Today.ToLongDateString();

   // Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
   panel2->AutoSize = StatusBarPanelAutoSize::Contents;

   // Display panels in the StatusBar control.
   statusBar1->ShowPanels = true;

   // Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.  
   statusBar1->Panels->Add( panel1 );
   statusBar1->Panels->Add( panel2 );

   // Add the StatusBar to the form.
   this->Controls->Add( statusBar1 );
  }
private void CreateMyStatusBar()
{
  // Create a StatusBar control.
  StatusBar statusBar1 = new StatusBar();
  // Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
  StatusBarPanel panel1 = new StatusBarPanel();
  StatusBarPanel panel2 = new StatusBarPanel();

  // Display the first panel with a sunken border style.
  panel1.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Sunken;
  // Initialize the text of the panel.
  panel1.Text = "Ready...";
  // Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
  panel1.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Spring;
  
  // Display the second panel with a raised border style.
  panel2.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Raised;
  
  // Create ToolTip text that displays time the application was started.
  panel2.ToolTipText = "Started: " + System.DateTime.Now.ToShortTimeString();
  // Set the text of the panel to the current date.
  panel2.Text = System.DateTime.Today.ToLongDateString();
  // Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
  panel2.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Contents;
        
  // Display panels in the StatusBar control.
  statusBar1.ShowPanels = true;

  // Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.			
  statusBar1.Panels.Add(panel1);
  statusBar1.Panels.Add(panel2);

  // Add the StatusBar to the form.
  this.Controls.Add(statusBar1);
}
Private Sub CreateMyStatusBar()
  ' Create a StatusBar control.
  Dim statusBar1 As New StatusBar()

  ' Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
  Dim panel1 As New StatusBarPanel()
  Dim panel2 As New StatusBarPanel()

  ' Display the first panel with a sunken border style.
  panel1.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Sunken

  ' Initialize the text of the panel.
  panel1.Text = "Ready..."

  ' Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
  panel1.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Spring
  
  ' Display the second panel with a raised border style.
  panel2.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Raised
  
  ' Create ToolTip text that displays the time the application was started.
  panel2.ToolTipText = "Started: " & System.DateTime.Now.ToShortTimeString()

  ' Set the text of the panel to the current date.
  panel2.Text = System.DateTime.Today.ToLongDateString()

  ' Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
  panel2.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Contents

  ' Display panels in the StatusBar control.
  statusBar1.ShowPanels = True

  ' Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.			
  statusBar1.Panels.Add(panel1)
  statusBar1.Panels.Add(panel2)

  ' Add the StatusBar to the form.
  Me.Controls.Add(statusBar1)
End Sub

Uwagi

Domyślnie formant StatusBar wyświetla wartość właściwości Text bez żadnych paneli.By default, the StatusBar control displays the value of its Text property without any panels. Gdy ShowPanels jest ustawiona na true, zostaną wyświetlone wszystkie obiekty StatusBarPanel określone w kontrolce StatusBar.When ShowPanels is set to true, any StatusBarPanel objects specified in the StatusBar control are displayed. Podczas tworzenia wystąpienia klasy StatusBar nie są początkowo tworzone panele.No panels are initially created when you create an instance of the StatusBar class. Można dodać panele do kontrolki StatusBar przy użyciu metody Add klasy StatusBar.StatusBarPanelCollection.You can add panels to a StatusBar control by using the Add method of the StatusBar.StatusBarPanelCollection class. Dostęp do tej klasy kolekcji można uzyskać za pomocą właściwości Panels StatusBar.This collection class can be accessed through the Panels property of StatusBar.

Dotyczy

Zobacz też