StatusBar.StatusBarPanelCollection.Contains(StatusBarPanel) Metoda

Definicja

Określa, czy określony panel znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified panel is located within the collection.

public:
 bool Contains(System::Windows::Forms::StatusBarPanel ^ panel);
public bool Contains (System.Windows.Forms.StatusBarPanel panel);
member this.Contains : System.Windows.Forms.StatusBarPanel -> bool
Public Function Contains (panel As StatusBarPanel) As Boolean

Parametry

panel
StatusBarPanel

StatusBarPanel Aby zlokalizować w kolekcji.The StatusBarPanel to locate in the collection.

Zwraca

trueJeśli panel znajduje się w kolekcji; w przeciwnym razie. falsetrue if the panel is located within the collection; otherwise, false.

Uwagi

Contains Metoda pozwala określić, czy panel jest członkiem kolekcji.The Contains method enables you to determine whether a panel is a member of the collection. Gdy wiesz, że element znajduje się w kolekcji, możesz użyć IndexOf metody, aby określić, gdzie panel znajduje się w kolekcji.Once you know that the item is located within the collection, you can use the IndexOf method to determine where the panel is located within the collection.

Dotyczy

Zobacz też