StatusBar.StatusBarPanelCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.Gets the number of items in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba StatusBarPanel obiektów w kolekcji.The number of StatusBarPanel objects in the collection.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość umożliwia określenie liczby paneli w StatusBar.This property enables you to determine the number of panels in the StatusBar. Tej wartości można następnie użyć podczas zapętlenia przez wartości kolekcji i należy podać wiele iteracji, aby wykonać pętlę.You can then use this value when you are looping through the values of the collection and you need to provide a number of iterations to perform the loop.

Dotyczy