StatusBar.StatusBarPanelCollection.IndexOf(StatusBarPanel) Metoda

Definicja

Zwraca indeks w kolekcji określonego panelu.Returns the index within the collection of the specified panel.

public:
 int IndexOf(System::Windows::Forms::StatusBarPanel ^ panel);
public int IndexOf (System.Windows.Forms.StatusBarPanel panel);
member this.IndexOf : System.Windows.Forms.StatusBarPanel -> int
Public Function IndexOf (panel As StatusBarPanel) As Integer

Parametry

panel
StatusBarPanel

StatusBarPanel do zlokalizowania w kolekcji.The StatusBarPanel to locate in the collection.

Zwraca

Indeks (liczony od zera), w którym znajduje się panel w kolekcji; w przeciwnym razie wartość ujemna (-1).The zero-based index where the panel is located within the collection; otherwise, negative one (-1).

Uwagi

Metoda IndexOf pozwala określić, gdzie panel znajduje się w kolekcji.The IndexOf method enables you to determine where a panel is located within the collection. Aby określić, czy element znajduje się w kolekcji przed wywołaniem tej metody, użyj metody Contains.To determine whether an item is located within the collection before calling this method, use the Contains method.

Dotyczy

Zobacz też