StatusBar.StatusBarPanelCollection.IndexOfKey(String) Metoda

Definicja

Zwraca indeks pierwszego wystąpienia StatusBarPanel obiektu o określonym kluczu.Returns the index of the first occurrence of a StatusBarPanel with the specified key.

public:
 virtual int IndexOfKey(System::String ^ key);
public virtual int IndexOfKey (string key);
abstract member IndexOfKey : string -> int
override this.IndexOfKey : string -> int
Public Overridable Function IndexOfKey (key As String) As Integer

Parametry

key
String

Nazwa StatusBarPanel do znalezienia w kolekcji.The name of the StatusBarPanel to find in the collection.

Zwraca

Indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia StatusBarPanel z określonym kluczem, jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie-1.The zero-based index of the first occurrence of the StatusBarPanel with the specified key, if found; otherwise, -1.

Uwagi

Jeśli IndexOfKey jest wywoływana po raz pierwszy, ostatni zwrócony indeks zostanie sprawdzony pod kątem zgodności z kluczem, a w przypadku braku dopasowania wyszukiwanie rozpocznie się na początku kolekcji.If IndexOfKey is called successively, the last returned index will be checked for a key match first, and if there is no match, the search starts at the beginning of the collection.

Właściwość odnosi się do klucza dla elementu StatusBarPanel w StatusBar.StatusBarPanelCollection. NameThe Name property corresponds to the key for a StatusBarPanel in the StatusBar.StatusBarPanelCollection. W porównaniu do klucza nie jest rozróżniana wielkość liter.The key comparison is not case-sensitive.

Jeśli parametr jest null lub pusty ciąg, IndexOfKey zwraca-1. keyIf the key parameter is null or an empty string, IndexOfKey returns -1.

Dotyczy