StatusBar.StatusBarPanelCollection.RemoveByKey(String) Metoda

Definicja

StatusBarPanel Usuwa z kolekcji z określonym kluczem.Removes the StatusBarPanel with the specified key from the collection.

public:
 virtual void RemoveByKey(System::String ^ key);
public virtual void RemoveByKey (string key);
abstract member RemoveByKey : string -> unit
override this.RemoveByKey : string -> unit
Public Overridable Sub RemoveByKey (key As String)

Parametry

key
String

Nazwa elementu StatusBarPanel do usunięcia z kolekcji.The name of the StatusBarPanel to remove from the collection.

Uwagi

Właściwość odnosi się do klucza dla elementu StatusBarPanel w StatusBar.StatusBarPanelCollection. NameThe Name property corresponds to the key for a StatusBarPanel in the StatusBar.StatusBarPanelCollection.

W porównaniu do klucza nie jest rozróżniana wielkość liter.The key comparison is not case-sensitive.

Dotyczy