StatusBar.StatusBarPanelCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

StatusBarPanel Dodaje do kolekcji.Adds a StatusBarPanel to the collection.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Reprezentuje Panel, który ma zostać dodany do kolekcji. StatusBarPanelA StatusBarPanel that represents the panel to add to the collection.

Zwraca

Implementuje

Wyjątki

valuenie StatusBarPaneljest.value is not a StatusBarPanel.

—lub—-or- Element nadrzędny wartości nie nulljest.The parent of value is not null.

Dotyczy