StatusBar.StatusBarPanelCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony panel znajduje się w kolekcji.Determines whether the specified panel is located within the collection.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ panel) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object panel);
Function Contains (panel As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

panel
Object

StatusBarPanel Aby zlokalizować w kolekcji.The StatusBarPanel to locate in the collection.

Zwraca

trueJeśli panel znajduje StatusBarPanel się w kolekcji, falsew przeciwnym razie.true if panel is a StatusBarPanel located within the collection; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy