StatusBar.StatusBarPanelCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia określony StatusBarPanel do kolekcji o określonym indeksie.Inserts the specified StatusBarPanel into the collection at the specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Lokalizacja indeksu (liczony od zera), w którym jest wstawiany panel.The zero-based index location where the panel is inserted.

value
Object

StatusBarPanel Reprezentuje Panel do wstawienia.A StatusBarPanel that represents the panel to insert.

Implementuje

Wyjątki

Wartość parametru index jest mniejsza od zera lub większa od wartości Count właściwości.The index parameter is less than zero or greater than the value of the Count property.

valuenie StatusBarPaneljest.value is not a StatusBarPanel.

—lub—-or- Element nadrzędny wartości nie nulljest.The parent of value is not null.

Dotyczy