StatusBar.StatusBarPanelCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the collection has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
System.Collections.IList.IsFixedSize
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

Wartość false w każdym przypadku.false in all cases.

Implementuje

Dotyczy