StatusBarPanel.BorderStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia styl obramowania panelu paska stanu.Gets or sets the border style of the status bar panel.

public:
 property System::Windows::Forms::StatusBarPanelBorderStyle BorderStyle { System::Windows::Forms::StatusBarPanelBorderStyle get(); void set(System::Windows::Forms::StatusBarPanelBorderStyle value); };
public System.Windows.Forms.StatusBarPanelBorderStyle BorderStyle { get; set; }
member this.BorderStyle : System.Windows.Forms.StatusBarPanelBorderStyle with get, set
Public Property BorderStyle As StatusBarPanelBorderStyle

Wartość właściwości

Jedna z wartości StatusBarPanelBorderStyle.One of the StatusBarPanelBorderStyle values. Wartość domyślna to Sunken.The default is Sunken.

Wyjątki

Wartość przypisana do właściwości nie jest elementem członkowskim wyliczenia StatusBarPanelBorderStyle.The value assigned to the property is not a member of the StatusBarPanelBorderStyle enumeration.

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy kontrolkę StatusBar w formularzu i dodaje dwa obiekty StatusBarPanel.The following code example creates a StatusBar control on a form and adds two StatusBarPanel objects. Pierwsze StatusBarPanelo nazwie panel1, wyświetla tekst stanu dla aplikacji.The first StatusBarPanel, named panel1, displays status text for an application. Druga StatusBarPanelo nazwie panel2, wyświetla bieżącą datę i używa właściwości ToolTipText klasy StatusBarPanel, aby wyświetlić bieżącą godzinę.The second StatusBarPanel, named panel2, displays the current date and uses the ToolTipText property of the StatusBarPanel class to display the current time. W przykładzie użyto właściwości ShowPanels, aby upewnić się, że panele są wyświetlane zamiast standardowych paneli i używają właściwości Panels w celu uzyskania dostępu do Addj metody StatusBar.StatusBarPanelCollection, aby dodać panele do StatusBar.The example uses the ShowPanels property to ensure that the panels are displayed instead of a standard panel, and it uses the Panels property to access the Add method of the StatusBar.StatusBarPanelCollection to add the panels to the StatusBar. W przykładzie zastosowano również właściwości AutoSize, BorderStyle, ToolTipTexti Text w celu zainicjowania obiektów StatusBarPanel.The example also uses the AutoSize, BorderStyle, ToolTipText, and Text properties to initialize the StatusBarPanel objects. W tym przykładzie przyjęto założenie, że metoda zdefiniowana w przykładzie jest zdefiniowana i wywoływana z konstruktora Form.This example assumes that the method defined in the example is defined and called from the constructor of a Form.

private:
  void CreateMyStatusBar()
  {
   // Create a StatusBar control.
   StatusBar^ statusBar1 = gcnew StatusBar;

   // Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
   StatusBarPanel^ panel1 = gcnew StatusBarPanel;
   StatusBarPanel^ panel2 = gcnew StatusBarPanel;

   // Display the first panel with a sunken border style.
   panel1->BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle::Sunken;

   // Initialize the text of the panel.
   panel1->Text = "Ready...";

   // Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
   panel1->AutoSize = StatusBarPanelAutoSize::Spring;

   // Display the second panel with a raised border style.
   panel2->BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle::Raised;

   // Create ToolTip text that displays the time the application
   // was started.
   panel2->ToolTipText = System::DateTime::Now.ToShortTimeString();

   // Set the text of the panel to the current date.
   panel2->Text = "Started: " + System::DateTime::Today.ToLongDateString();

   // Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
   panel2->AutoSize = StatusBarPanelAutoSize::Contents;

   // Display panels in the StatusBar control.
   statusBar1->ShowPanels = true;

   // Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.  
   statusBar1->Panels->Add( panel1 );
   statusBar1->Panels->Add( panel2 );

   // Add the StatusBar to the form.
   this->Controls->Add( statusBar1 );
  }
private void CreateMyStatusBar()
{
  // Create a StatusBar control.
  StatusBar statusBar1 = new StatusBar();
  // Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
  StatusBarPanel panel1 = new StatusBarPanel();
  StatusBarPanel panel2 = new StatusBarPanel();

  // Display the first panel with a sunken border style.
  panel1.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Sunken;
  // Initialize the text of the panel.
  panel1.Text = "Ready...";
  // Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
  panel1.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Spring;
  
  // Display the second panel with a raised border style.
  panel2.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Raised;
  
  // Create ToolTip text that displays time the application was started.
  panel2.ToolTipText = "Started: " + System.DateTime.Now.ToShortTimeString();
  // Set the text of the panel to the current date.
  panel2.Text = System.DateTime.Today.ToLongDateString();
  // Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
  panel2.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Contents;
        
  // Display panels in the StatusBar control.
  statusBar1.ShowPanels = true;

  // Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.			
  statusBar1.Panels.Add(panel1);
  statusBar1.Panels.Add(panel2);

  // Add the StatusBar to the form.
  this.Controls.Add(statusBar1);
}
Private Sub CreateMyStatusBar()
  ' Create a StatusBar control.
  Dim statusBar1 As New StatusBar()

  ' Create two StatusBarPanel objects to display in the StatusBar.
  Dim panel1 As New StatusBarPanel()
  Dim panel2 As New StatusBarPanel()

  ' Display the first panel with a sunken border style.
  panel1.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Sunken

  ' Initialize the text of the panel.
  panel1.Text = "Ready..."

  ' Set the AutoSize property to use all remaining space on the StatusBar.
  panel1.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Spring
  
  ' Display the second panel with a raised border style.
  panel2.BorderStyle = StatusBarPanelBorderStyle.Raised
  
  ' Create ToolTip text that displays the time the application was started.
  panel2.ToolTipText = "Started: " & System.DateTime.Now.ToShortTimeString()

  ' Set the text of the panel to the current date.
  panel2.Text = System.DateTime.Today.ToLongDateString()

  ' Set the AutoSize property to size the panel to the size of the contents.
  panel2.AutoSize = StatusBarPanelAutoSize.Contents

  ' Display panels in the StatusBar control.
  statusBar1.ShowPanels = True

  ' Add both panels to the StatusBarPanelCollection of the StatusBar.			
  statusBar1.Panels.Add(panel1)
  statusBar1.Panels.Add(panel2)

  ' Add the StatusBar to the form.
  Me.Controls.Add(statusBar1)
End Sub

Uwagi

Za pomocą tej właściwości można odróżnić panel od innych paneli w kontrolce StatusBar.You can use this property to differentiate a panel from other panels in a StatusBar control.

Dotyczy

Zobacz też