ToolBar.ButtonClick Zdarzenie

Definicja

Występuje po ToolBarButton kliknięciu elementu na ToolBar .Occurs when a ToolBarButton on the ToolBar is clicked.

public:
 event System::Windows::Forms::ToolBarButtonClickEventHandler ^ ButtonClick;
public event System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventHandler ButtonClick;
member this.ButtonClick : System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventHandler 
Public Custom Event ButtonClick As ToolBarButtonClickEventHandler 

Typ zdarzenia

ToolBarButtonClickEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy ToolBar i trzy ToolBarButton kontrolki.The following code example creates a ToolBar and three ToolBarButton controls. Przyciski paska narzędzi są przypisywane do kolekcji przycisków, kolekcja zostanie przypisana do paska narzędzi, a pasek narzędzi zostanie dodany do formularza.The toolbar buttons are assigned to the button collection, the collection is assigned to the toolbar, and the toolbar is added to the form. Na ButtonClick wypadek na pasku narzędzi Button Właściwość ToolBarButtonClickEventArgs jest obliczana, a odpowiednie okno dialogowe zostało otwarte.On the ButtonClick event of the toolbar, the Button property of the ToolBarButtonClickEventArgs is evaluated, and the appropriate dialog box opened. Ten kod wymaga Form utworzenia,, OpenFileDialog , SaveFileDialog i PrintDialog .This code requires that a Form, an OpenFileDialog, a SaveFileDialog, and a PrintDialog have been created.

public:
  void InitializeMyToolBar()
  {
   // Create and initialize the ToolBar and ToolBarButton controls.
   toolBar1 = gcnew ToolBar;
   ToolBarButton^ toolBarButton1 = gcnew ToolBarButton;
   ToolBarButton^ toolBarButton2 = gcnew ToolBarButton;
   ToolBarButton^ toolBarButton3 = gcnew ToolBarButton;
   
   // Set the Text properties of the ToolBarButton controls.
   toolBarButton1->Text = "Open";
   toolBarButton2->Text = "Save";
   toolBarButton3->Text = "Print";
   
   // Add the ToolBarButton controls to the ToolBar.
   toolBar1->Buttons->Add( toolBarButton1 );
   toolBar1->Buttons->Add( toolBarButton2 );
   toolBar1->Buttons->Add( toolBarButton3 );
   
   // Add the event-handler delegate.
   toolBar1->ButtonClick += gcnew ToolBarButtonClickEventHandler(
     this, &Form1::toolBar1_ButtonClick );
   
   // Add the ToolBar to the Form.
   Controls->Add( toolBar1 );
  }

private:
  void toolBar1_ButtonClick(
   Object^ sender,
   ToolBarButtonClickEventArgs^ e )
  {
   // Evaluate the Button property to determine which button was clicked.
   switch ( toolBar1->Buttons->IndexOf( e->Button ) )
   {
     case 0:
      openFileDialog1->ShowDialog();
      // Insert code to open the file.
      break;
     case 1:
      saveFileDialog1->ShowDialog();
      // Insert code to save the file.
      break;
     case 2:
      printDialog1->ShowDialog();
      // Insert code to print the file.  
      break;
   }
  }
public void InitializeMyToolBar()
 {
  // Create and initialize the ToolBar and ToolBarButton controls.
  toolBar1 = new ToolBar();
  ToolBarButton toolBarButton1 = new ToolBarButton();
  ToolBarButton toolBarButton2 = new ToolBarButton();
  ToolBarButton toolBarButton3 = new ToolBarButton();
 
  // Set the Text properties of the ToolBarButton controls.
  toolBarButton1.Text = "Open";
  toolBarButton2.Text = "Save";
  toolBarButton3.Text = "Print";
 
  // Add the ToolBarButton controls to the ToolBar.
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton1);
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton2);
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton3);
  
  // Add the event-handler delegate.
  toolBar1.ButtonClick += new ToolBarButtonClickEventHandler (
    this.toolBar1_ButtonClick);
  
  // Add the ToolBar to the Form.
  Controls.Add(toolBar1);
 }
 
 private void toolBar1_ButtonClick (
             Object sender, 
             ToolBarButtonClickEventArgs e)
 {
  // Evaluate the Button property to determine which button was clicked.
  switch(toolBar1.Buttons.IndexOf(e.Button))
  {
   case 0:
     openFileDialog1.ShowDialog();
     // Insert code to open the file.
     break; 
   case 1:
     saveFileDialog1.ShowDialog();
     // Insert code to save the file.
     break; 
   case 2:
     printDialog1.ShowDialog();
     // Insert code to print the file.  
     break; 
  }
 }

Public Sub InitializeMyToolBar()
  ' Create and initialize the ToolBar and ToolBarButton controls.
  Dim toolBar1 As New ToolBar()
  Dim toolBarButton1 As New ToolBarButton()
  Dim toolBarButton2 As New ToolBarButton()
  Dim toolBarButton3 As New ToolBarButton()
  
  ' Set the Text properties of the ToolBarButton controls.
  toolBarButton1.Text = "Open"
  toolBarButton2.Text = "Save"
  toolBarButton3.Text = "Print"
  
  ' Add the ToolBarButton controls to the ToolBar.
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton1)
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton2)
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton3)
  
  ' Add the event-handler delegate.
  AddHandler toolBar1.ButtonClick, AddressOf Me.toolBar1_ButtonClick
  
  ' Add the ToolBar to the Form.
  Controls.Add(toolBar1)
End Sub  

Private Sub toolBar1_ButtonClick(ByVal sender As Object, _
ByVal e As ToolBarButtonClickEventArgs)

  ' Evaluate the Button property to determine which button was clicked.
  Select Case toolBar1.Buttons.IndexOf(e.Button)
    Case 0
      openFileDialog1.ShowDialog()
      ' Insert code to open the file.
    Case 1
      saveFileDialog1.ShowDialog()
      ' Insert code to save the file.
    Case 2
      printDialog1.ShowDialog()
      ' Insert code to print the file.
  End Select
End Sub

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też