ToolBar.ToolBarButtonCollection Klasa

Definicja

Hermetyzuje kolekcję ToolBarButton formantów do użycia przez ToolBar klasę.Encapsulates a collection of ToolBarButton controls for use by the ToolBar class.

public: ref class ToolBar::ToolBarButtonCollection : System::Collections::IList
public class ToolBar.ToolBarButtonCollection : System.Collections.IList
type ToolBar.ToolBarButtonCollection = class
  interface IList
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class ToolBar.ToolBarButtonCollection
Implements IList
Dziedziczenie
ToolBar.ToolBarButtonCollection
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy i inicjuje a ToolBar i trzy ToolBarButton kontrolki.The following code example creates and initializes a ToolBar and three ToolBarButton controls. Przyciski paska narzędzi są przypisane do paska narzędzi, a pasek narzędzi zostanie dodany do formularza.The toolbar buttons are assigned to the toolbar and the toolbar is added to the form. Ten kod wymaga, aby Form został już utworzony.This code requires that a Form has already been created.

public:
  void InitializeMyToolBar()
  {
   // Create and initialize the ToolBarButton controls and ToolBar.
   ToolBar^ toolBar1 = gcnew ToolBar;
   ToolBarButton^ toolBarButton1 = gcnew ToolBarButton;
   ToolBarButton^ toolBarButton2 = gcnew ToolBarButton;
   ToolBarButton^ toolBarButton3 = gcnew ToolBarButton;
   
   // Set the Text properties of the ToolBarButton controls.
   toolBarButton1->Text = "Open";
   toolBarButton2->Text = "Save";
   toolBarButton3->Text = "Print";
   
   // Add the ToolBarButton controls to the ToolBar.
   toolBar1->Buttons->Add( toolBarButton1 );
   toolBar1->Buttons->Add( toolBarButton2 );
   toolBar1->Buttons->Add( toolBarButton3 );
   
   // Add the ToolBar to the Form.
   Controls->Add( toolBar1 );
  }
public void InitializeMyToolBar()
 {
  // Create and initialize the ToolBarButton controls and ToolBar.
  ToolBar toolBar1 = new ToolBar();
  ToolBarButton toolBarButton1 = new ToolBarButton();
  ToolBarButton toolBarButton2 = new ToolBarButton();
  ToolBarButton toolBarButton3 = new ToolBarButton();
 
  // Set the Text properties of the ToolBarButton controls.
  toolBarButton1.Text = "Open";
  toolBarButton2.Text = "Save";
  toolBarButton3.Text = "Print";
 
  // Add the ToolBarButton controls to the ToolBar.
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton1);
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton2);
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton3);
 
  // Add the ToolBar to the Form.
  Controls.Add(toolBar1);
 }

Public Sub InitializeMyToolBar()
  ' Create and initialize the ToolBarButton controls and ToolBar.
  Dim toolBar1 As New ToolBar()
  Dim toolBarButton1 As New ToolBarButton()
  Dim toolBarButton2 As New ToolBarButton()
  Dim toolBarButton3 As New ToolBarButton()
  
  ' Set the Text properties of the ToolBarButton controls.
  toolBarButton1.Text = "Open"
  toolBarButton2.Text = "Save"
  toolBarButton3.Text = "Print"
  
  ' Add the ToolBarButton controls to the ToolBar.
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton1)
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton2)
  toolBar1.Buttons.Add(toolBarButton3)
  
  ' Add the ToolBar to the Form.
  Controls.Add(toolBar1)
End Sub

Uwagi

ToolBar.ToolBarButtonCollectionJest indeksowaną kolekcją od zera używaną przez ToolBar klasę do przechowywania wszystkich ToolBarButton formantów przypisanych do paska narzędzi.The ToolBar.ToolBarButtonCollection is a zero-based indexed collection used by the ToolBar class to hold all the ToolBarButton controls assigned to the toolbar. Użyj Add metody, aby dodać poszczególne przyciski i Remove metodę, aby je usunąć.Use the Add method to add individual buttons and the Remove method to delete them. Wywołaj Clear metodę, aby usunąć wszystkie przyciski z kolekcji.Call the Clear method to remove all the buttons from the collection.

Konstruktory

ToolBar.ToolBarButtonCollection(ToolBar)

Inicjuje nowe wystąpienie ToolBar.ToolBarButtonCollection klasy i przypisuje je do określonego paska narzędzi.Initializes a new instance of the ToolBar.ToolBarButtonCollection class and assigns it to the specified toolbar.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę przycisków w kolekcji przycisków paska narzędzi.Gets the number of buttons in the toolbar button collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the collection is read-only.

Item[Int32]

Pobiera lub ustawia przycisk paska narzędzi w określonej indeksowanej lokalizacji w kolekcji przycisków paska narzędzi.Gets or sets the toolbar button at the specified indexed location in the toolbar button collection.

Item[String]

Pobiera obiekt ToolBarButton z określonym kluczem z kolekcji.Gets a ToolBarButton with the specified key from the collection.

Metody

Add(String)

Dodaje nowy przycisk paska narzędzi do końca kolekcji przycisków paska narzędzi z określoną Text wartością właściwości.Adds a new toolbar button to the end of the toolbar button collection with the specified Text property value.

Add(ToolBarButton)

Dodaje określony przycisk paska narzędzi do końca kolekcji przycisków paska narzędzi.Adds the specified toolbar button to the end of the toolbar button collection.

AddRange(ToolBarButton[])

Dodaje kolekcję przycisków paska narzędzi do tej kolekcji przycisków paska narzędzi.Adds a collection of toolbar buttons to this toolbar button collection.

Clear()

Usuwa wszystkie przyciski z kolekcji przycisków paska narzędzi.Removes all buttons from the toolbar button collection.

Contains(ToolBarButton)

Określa, czy określony przycisk paska narzędzi jest członkiem kolekcji.Determines if the specified toolbar button is a member of the collection.

ContainsKey(String)

Określa, czy ToolBarButton z określonym kluczem jest zawarty w kolekcji.Determines if a ToolBarButton with the specified key is contained in the collection.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji w kolekcji przycisków paska narzędzi.Returns an enumerator that can be used to iterate through the toolbar button collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IndexOf(ToolBarButton)

Pobiera indeks określonego przycisku paska narzędzi w kolekcji.Retrieves the index of the specified toolbar button in the collection.

IndexOfKey(String)

Pobiera indeks pierwszego wystąpienia z ToolBarButton określonym kluczem.Retrieves the index of the first occurrence of a ToolBarButton with the specified key.

Insert(Int32, ToolBarButton)

Wstawia istniejący przycisk paska narzędzi w kolekcji przycisków paska narzędzi w określonej lokalizacji.Inserts an existing toolbar button in the toolbar button collection at the specified location.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
Remove(ToolBarButton)

Usuwa dany przycisk z kolekcji przycisków paska narzędzi.Removes a given button from the toolbar button collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa dany przycisk z kolekcji przycisków paska narzędzi.Removes a given button from the toolbar button collection.

RemoveByKey(String)

Usuwa ToolBarButton z kolekcji z określonym kluczem.Removes the ToolBarButton with the specified key from the collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection do Array , zaczynając od określonego Array indeksu.Copies the elements of the ICollection to an Array, starting at a particular Array index.

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, którego można użyć do synchronizowania dostępu do kolekcji przycisków.Gets an object that can be used to synchronize access to the collection of buttons.

IList.Add(Object)

Dodaje określony przycisk paska narzędzi do końca kolekcji przycisków paska narzędzi.Adds the specified toolbar button to the end of the toolbar button collection.

IList.Contains(Object)

Określa, czy kolekcja zawiera konkretną wartość.Determines whether the collection contains a specific value.

IList.IndexOf(Object)

Określa indeks określonego elementu w kolekcji.Determines the index of a specific item in the collection.

IList.Insert(Int32, Object)

Wstawia istniejący przycisk paska narzędzi w kolekcji przycisków paska narzędzi w określonej lokalizacji.Inserts an existing toolbar button in the toolbar button collection at the specified location.

IList.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the collection has a fixed size.

IList.Item[Int32]

Pobiera lub ustawia element w określonym indeksie.Gets or sets the item at a specified index.

IList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie elementu z kolekcji.Removes the first occurrence of an item from the collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też