ToolTip.GetToolTip(Control) Metoda

Definicja

Pobiera tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem.Retrieves the ToolTip text associated with the specified control.

public:
 System::String ^ GetToolTip(System::Windows::Forms::Control ^ control);
public string GetToolTip (System.Windows.Forms.Control control);
member this.GetToolTip : System.Windows.Forms.Control -> string
Public Function GetToolTip (control As Control) As String

Parametry

control
Control

, Control Dla którego ma zostać pobrany ToolTip tekst.The Control for which to retrieve the ToolTip text.

Zwraca

String

Element String zawierający tekst etykietki narzędzia dla określonej kontrolki.A String containing the ToolTip text for the specified control.

Uwagi

Za pomocą GetToolTip metody można pobrać tekst etykietki narzędzia dla każdej kontrolki.With the GetToolTip method, you can retrieve the ToolTip text for any control. Jeśli tekst etykietki narzędzia zostanie zmieniony dynamicznie w aplikacji, można użyć tej metody, aby dowiedzieć się, jaki tekst jest wyświetlany w dowolnym momencie, w zależności od stanu aplikacji.If the ToolTip text changes dynamically in an application, you can use this method to find out what text is displayed at any point, depending on the state of the application. Aby zmienić tekst wyświetlany przez kontrolkę, użyj SetToolTip metody.To change the text that a control is displaying, use the SetToolTip method.

Dotyczy

Zobacz też