ToolTip.IsBalloon Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy etykietka narzędzia powinna używać okna dymka.Gets or sets a value indicating whether the ToolTip should use a balloon window.

public:
 property bool IsBalloon { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsBalloon { get; set; }
member this.IsBalloon : bool with get, set
Public Property IsBalloon As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli należy użyć okna dymków; w przeciwnym razie, false Jeśli ma zostać użyte standardowe okno prostokątne.true if a balloon window should be used; otherwise, false if a standard rectangular window should be used. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

Domyślnie etykietki narzędzi są wyświetlane przy użyciu prostokątnego systemu Windows.By default, ToolTips are displayed using bare rectangular windows. Ustawiając IsBalloon Właściwość na true , etykietka narzędzia będzie wyświetlana przy użyciu okna dymek.By setting the IsBalloon property to true, the ToolTip will be displayed using a balloon window.

Dotyczy

Zobacz też