ToolTip.ToolTipTitle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tytuł dla okna etykietki narzędzia.Gets or sets a title for the ToolTip window.

public:
 property System::String ^ ToolTipTitle { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ToolTipTitle { get; set; }
member this.ToolTipTitle : string with get, set
Public Property ToolTipTitle As String

Wartość właściwości

String

A String zawierający tytuł okna.A String containing the window title.

Uwagi

Tytuł jest wyświetlany w oknie jako wiersz pogrubionego tekstu powyżej tekstu standardowego kontrolki etykietki narzędzia.The title is displayed within the window as a line of bold text above the standard text of a ToolTip control description. Zazwyczaj tytuły są używane tylko do odróżniania różnych kategorii kontrolek w formularzu lub jako wprowadzenie do dość długi opis kontrolki.Typically, titles are only used either to differentiate different categories of controls on a form or as an introduction to a fairly long control description.

Maksymalna długość tytułu to 99 znaków.The maximum length of a title is 99 characters. Jeśli ta właściwość zawiera ciąg o długości do 99 znaków, nie będzie wyświetlany tytuł.If this property contains a string longer then 99 characters, no title will be displayed.

Dotyczy

Zobacz też