ToolTip Klasa

Definicja

Reprezentuje małe prostokątne okno podręczne, które wyświetla Krótki opis przeznaczenie kontrolki, gdy użytkownik umieści wskaźnik na kontrolce.Represents a small rectangular pop-up window that displays a brief description of a control's purpose when the user rests the pointer on the control.

public ref class ToolTip : System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider
public ref class ToolTip sealed : System::ComponentModel::Component, System::ComponentModel::IExtenderProvider
public class ToolTip : System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider
public sealed class ToolTip : System.ComponentModel.Component, System.ComponentModel.IExtenderProvider
type ToolTip = class
  inherit Component
  interface IExtenderProvider
Public Class ToolTip
Inherits Component
Implements IExtenderProvider
Public NotInheritable Class ToolTip
Inherits Component
Implements IExtenderProvider
Dziedziczenie
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu tworzy wystąpienie ToolTip klasy i kojarzy wystąpienie z Form , że wystąpienie jest tworzone w ramach.The following code example creates an instance of the ToolTip class and associates the instance with the Form that the instance is created within. Następnie kod inicjuje właściwości opóźnienia AutoPopDelay , InitialDelay i ReshowDelay .The code then initializes the delay properties AutoPopDelay, InitialDelay, and ReshowDelay. Oprócz tego wystąpienie ToolTip klasy ustawia ShowAlways Właściwość na true , aby włączyć wyświetlanie tekstu etykietki narzędzia, bez względu na to, czy formularz jest aktywny.In addition the instance of the ToolTip class sets the ShowAlways property to true to enable ToolTip text to always be display regardless of whether the form is active. Na koniec przykład kojarzy tekst etykietki narzędzia z dwoma kontrolkami w formularzu, Button a i CheckBox .Finally, the example associates ToolTip text with two controls on a form, a Button and a CheckBox. Przykład kodu wymaga, aby metoda zdefiniowana w przykładzie znajdowała się w elemencie Form , który zawiera Button kontrolkę o nazwie button1 i CheckBox kontrolkę o nazwie oraz checkBox1 że metoda jest wywoływana z konstruktora klasy Form .The code example requires that the method defined in the example is located within a Form that contains a Button control named button1 and a CheckBox control named checkBox1, and that the method is called from the constructor of the Form.

// This example assumes that the Form_Load event handling method
// is connected to the Load event of the form.
void Form1_Load( Object^ sender, System::EventArgs^ e )
{
  // Create the ToolTip and associate with the Form container.
  ToolTip^ toolTip1 = gcnew ToolTip;
  
  // Set up the delays for the ToolTip.
  toolTip1->AutoPopDelay = 5000;
  toolTip1->InitialDelay = 1000;
  toolTip1->ReshowDelay = 500;
  // Force the ToolTip text to be displayed whether or not the form is active.
  toolTip1->ShowAlways = true;
  
  // Set up the ToolTip text for the Button and Checkbox.
  toolTip1->SetToolTip( this->button1, "My button1" );
  toolTip1->SetToolTip( this->checkBox1, "My checkBox1" );
}
// This example assumes that the Form_Load event handling method
// is connected to the Load event of the form.
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Create the ToolTip and associate with the Form container.
  ToolTip toolTip1 = new ToolTip();

  // Set up the delays for the ToolTip.
  toolTip1.AutoPopDelay = 5000;
  toolTip1.InitialDelay = 1000;
  toolTip1.ReshowDelay = 500;
  // Force the ToolTip text to be displayed whether or not the form is active.
  toolTip1.ShowAlways = true;
   
  // Set up the ToolTip text for the Button and Checkbox.
  toolTip1.SetToolTip(this.button1, "My button1");
  toolTip1.SetToolTip(this.checkBox1, "My checkBox1");
}
' This example assumes that the Form_Load event handling method
' is connected to the Load event of the form.
Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  ' Create the ToolTip and associate with the Form container.
  Dim toolTip1 As New ToolTip()
  
  ' Set up the delays for the ToolTip.
  toolTip1.AutoPopDelay = 5000
  toolTip1.InitialDelay = 1000
  toolTip1.ReshowDelay = 500
  ' Force the ToolTip text to be displayed whether or not the form is active.
  toolTip1.ShowAlways = True
  
  ' Set up the ToolTip text for the Button and Checkbox.
  toolTip1.SetToolTip(Me.button1, "My button1")
  toolTip1.SetToolTip(Me.checkBox1, "My checkBox1")
End Sub

Uwagi

Za pomocą ToolTip klasy można udostępniać podpowiedzi użytkownikowi, gdy użytkownik umieści wskaźnik na kontrolce.With the ToolTip class, you can provide hints to a user when the user places the pointer on a control. ToolTipKlasa jest zwykle używana do powiadamiania użytkowników o zamierzonym użyciu kontrolki.The ToolTip class is typically used to alert users to the intended use of a control. Na przykład można określić tekst etykietki narzędzia dla TextBox kontrolki, która akceptuje nazwę, określając format nazwy, która ma być wpisana do kontrolki.For example, you can specify ToolTip text for a TextBox control that accepts a name, specifying the format of the name to be typed into the control. Oprócz udostępniania wskazówek można także ToolTip podać informacje o stanie czasu wykonywania.In addition to providing hints, you can also use the ToolTip class to provide run time status information. Na przykład można użyć ToolTip klasy do wyświetlania danych o szybkości połączenia i jakości linii, gdy użytkownik przesunie wskaźnik na PictureBox kontrolkę wyświetlającą stan połączenia internetowego.For example, you can use the ToolTip class to display connection speed and line quality data when the user moves the pointer onto a PictureBox control that displays Internet connection status.

ToolTipKlasa może być używana w dowolnym kontenerze.The ToolTip class can be used in any container. Aby jawnie określić kontener, użyj ToolTip(IContainer) konstruktora.To explicitly specify a container, use the ToolTip(IContainer) constructor. Pojedynczy ToolTip składnik jest zazwyczaj używany do tworzenia etykietek narzędzi dla wielu formantów na pojedynczym formularzu.A single ToolTip component typically is used to create ToolTips for multiple controls on a single form. Po utworzeniu ToolTip Użyj oddzielnego wywołania SetToolTip metody, aby skojarzyć etykietkę narzędzia z tekstem do poszczególnych kontrolek.After you create a ToolTip, use a separate call to the SetToolTip method to associate ToolTip display text to an individual control. Gdy użytkownik przesuwa wskaźnik na kontrolce, zostanie wyświetlona etykietka narzędzia z tekstem.Then when the user moves the pointer on a control, the ToolTip with its text is displayed. Można wywołać SetToolTip więcej niż jeden raz dla tej samej kontrolki, aby zmienić tekst skojarzony z kontrolką.You can call SetToolTip more than once for the same control to change the text that is associated with the control. Aby uzyskać tekst skojarzony z kontrolką, użyj GetToolTip metody.To get the text that is associated with a control, use the GetToolTip method. Aby usunąć wszystkie skojarzenia tekstu etykietki narzędzia z wystąpieniem ToolTip klasy, użyj RemoveAll metody.To remove all ToolTip text associations with an instance of the ToolTip class, use the RemoveAll method.

Uwaga

Tekst etykietki narzędzia nie jest wyświetlany dla kontrolek, które są wyłączone.ToolTip text is not displayed for controls that are disabled. Jeśli ShowAlways Właściwość nie jest ustawiona na true , etykietki narzędzi nie są wyświetlane, gdy ich kontener jest nieaktywny.Unless the ShowAlways property is set to true, ToolTips are not displayed when their container is inactive.

ToolTipKlasa zawiera następujące właściwości i metody do modyfikacji domyślnego zachowania i wyglądu etykietki narzędzia.The ToolTip class provides the following properties and methods to modify the default behavior and appearance of a ToolTip.

KategoriaCategory Skojarzone elementy członkowskieAssociated members
Wyświetlanie ręczneManual display Active, Show, Hide, ShowAlways, Popup, StopTimerActive, Show, Hide, ShowAlways, Popup, StopTimer
Chronometraż etykietki narzędziaToolTip timing AutoPopDelay, InitialDelay, ReshowDelay, AutomaticDelay, StopTimerAutoPopDelay, InitialDelay, ReshowDelay, AutomaticDelay, StopTimer
ZawartośćContent SetToolTip, GetToolTip, StripAmpersands, ToolTipIcon, ToolTipTitle, RemoveAllSetToolTip, GetToolTip, StripAmpersands, ToolTipIcon, ToolTipTitle, RemoveAll
WyglądAppearance BackColor, ForeColor, IsBalloon, OwnerDraw, UseAnimation, UseFadingBackColor, ForeColor, IsBalloon, OwnerDraw, UseAnimation, UseFading

Jeśli chcesz wyłączyć cały tekst etykietki narzędzia, aby nie można go było wyświetlić w aplikacji, możesz użyć Active właściwości.If you want to disable all ToolTip text so that it cannot be displayed in your application, you can use the Active property. Zwykle etykietka narzędzia jest rysowana przez system operacyjny, ale aby dostosować wygląd ToolTip , można ustawić OwnerDraw Właściwość na true i obsłużyć Draw zdarzenie.Usually the ToolTip is drawn by the operating system, but to customize the appearance of the ToolTip, you can set the OwnerDraw property to true and handle the Draw event.

ToolTipTitleKlasa implementuje System.ComponentModel.IExtenderProvider interfejs, który ma pojedynczą metodę CanExtend .The ToolTipTitle class implements the System.ComponentModel.IExtenderProvider interface, which has a single method, CanExtend. Etykietki narzędzi poszerzają kontrolki w tym samym formularzu w czasie projektowania, dodając ToolTip Właściwość.ToolTips extend controls on the same form at design time, adding a ToolTip property. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawców rozszerzeń, zobacz Dostawcy rozszerzeń.For more information about extender providers, see Extender Providers.

Konstruktory

ToolTip()

Inicjuje nowe wystąpienie ToolTip bez określonego kontenera.Initializes a new instance of the ToolTip without a specified container.

ToolTip(IContainer)

Inicjuje nowe wystąpienie ToolTip klasy z określonym kontenerem.Initializes a new instance of the ToolTip class with a specified container.

Właściwości

Active

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy etykietka narzędzia jest obecnie aktywna.Gets or sets a value indicating whether the ToolTip is currently active.

AutomaticDelay

Pobiera lub ustawia automatyczne opóźnienie dla etykietki narzędzia.Gets or sets the automatic delay for the ToolTip.

AutoPopDelay

Pobiera lub ustawia okres, po którym etykietka narzędzia pozostanie widoczna, jeśli wskaźnik jest nieruchomy na kontrolce z określonym tekstem etykietki narzędzia.Gets or sets the period of time the ToolTip remains visible if the pointer is stationary on a control with specified ToolTip text.

BackColor

Pobiera lub ustawia kolor tła etykietki narzędzia.Gets or sets the background color for the ToolTip.

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.Gets a value indicating whether the component can raise an event.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

(Odziedziczone po Component)
CreateParams

Pobiera parametry tworzenia dla okna etykietki narzędzia.Gets the creation parameters for the ToolTip window.

DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń, które są dołączone do tego elementu Component .Gets the list of event handlers that are attached to this Component.

(Odziedziczone po Component)
ForeColor

Pobiera lub ustawia kolor pierwszego planu etykietki narzędzia.Gets or sets the foreground color for the ToolTip.

InitialDelay

Pobiera lub ustawia czas, który upłynie przed wyświetleniem etykietki narzędzia.Gets or sets the time that passes before the ToolTip appears.

IsBalloon

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy etykietka narzędzia powinna używać okna dymka.Gets or sets a value indicating whether the ToolTip should use a balloon window.

OwnerDraw

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy etykietka narzędzia jest rysowana przez system operacyjny, czy przez użytkownika.Gets or sets a value indicating whether the ToolTip is drawn by the operating system or by code that you provide.

ReshowDelay

Pobiera lub ustawia długość czasu, który musi zostać wykonywanych przed kolejnymi oknami etykietki narzędzi, gdy wskaźnik przechodzi z jednej kontrolki do innej.Gets or sets the length of time that must transpire before subsequent ToolTip windows appear as the pointer moves from one control to another.

ShowAlways

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy okno etykietki narzędzia jest wyświetlane nawet wtedy, gdy jego formant nadrzędny nie jest aktywny.Gets or sets a value indicating whether a ToolTip window is displayed, even when its parent control is not active.

Site

Pobiera lub ustawia wartość ISite Component .Gets or sets the ISite of the Component.

(Odziedziczone po Component)
StripAmpersands

Pobiera lub ustawia wartość określającą sposób traktowania znaków "handlowe" ( & ).Gets or sets a value that determines how ampersand (&) characters are treated.

Tag

Pobiera lub ustawia obiekt, który zawiera dane dostarczone przez programistę skojarzone z ToolTip .Gets or sets the object that contains programmer-supplied data associated with the ToolTip.

ToolTipIcon

Pobiera lub ustawia wartość definiującą typ ikony, która będzie wyświetlana obok tekstu etykietki narzędzia.Gets or sets a value that defines the type of icon to be displayed alongside the ToolTip text.

ToolTipTitle

Pobiera lub ustawia tytuł dla okna etykietki narzędzia.Gets or sets a title for the ToolTip window.

UseAnimation

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy efekt animacji ma być używany podczas wyświetlania etykietki narzędzia.Gets or sets a value determining whether an animation effect should be used when displaying the ToolTip.

UseFading

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy efekt zanikania ma być używany podczas wyświetlania etykietki narzędzia.Gets or sets a value determining whether a fade effect should be used when displaying the ToolTip.

Metody

CanExtend(Object)

Zwraca true czy etykietka narzędzia może oferować Właściwość Extender do określonego składnika docelowego.Returns true if the ToolTip can offer an extender property to the specified target component.

CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt, który zawiera wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikacji z obiektem zdalnym.Creates an object that contains all the relevant information required to generate a proxy used to communicate with a remote object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.Releases all resources used by the Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the Component and optionally releases the managed resources.

(Odziedziczone po Component)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Finalize()

Zwalnia niezarządzane zasoby i wykonuje inne operacje czyszczenia przed odinstalowaniem Cursor przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych.Releases the unmanaged resources and performs other cleanup operations before the Cursor is reclaimed by the garbage collector.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Nieaktualne.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

(Odziedziczone po Component)
GetToolTip(Control)

Pobiera tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem.Retrieves the ToolTip text associated with the specified control.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Hide(IWin32Window)

Ukrywa określone okno etykietki narzędzia.Hides the specified ToolTip window.

InitializeLifetimeService()
Nieaktualne.

Uzyskuje obiekt usługi istnienia w celu kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.Obtains a lifetime service object to control the lifetime policy for this instance.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy skróconą kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.Creates a shallow copy of the current MarshalByRefObject object.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
RemoveAll()

Usuwa wszystkie teksty etykietki narzędzia aktualnie skojarzone ze składnikiem ToolTip.Removes all ToolTip text currently associated with the ToolTip component.

SetToolTip(Control, String)

Kojarzy tekst etykietki narzędzia z określonym formantem.Associates ToolTip text with the specified control.

Show(String, IWin32Window)

Ustawia tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem i wyświetla etykietkę narzędzia modalnie.Sets the ToolTip text associated with the specified control, and displays the ToolTip modally.

Show(String, IWin32Window, Int32)

Ustawia tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem, a następnie wyświetla etykietkę narzędzia dla określonego czasu trwania.Sets the ToolTip text associated with the specified control, and then displays the ToolTip for the specified duration.

Show(String, IWin32Window, Int32, Int32)

Ustawia tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem, a następnie wyświetla etykietkę narzędzia modalnie na określonej pozycji względnej.Sets the ToolTip text associated with the specified control, and then displays the ToolTip modally at the specified relative position.

Show(String, IWin32Window, Int32, Int32, Int32)

Ustawia tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem, a następnie wyświetla etykietkę narzędzia dla określonego czasu trwania na określonej pozycji względnej.Sets the ToolTip text associated with the specified control, and then displays the ToolTip for the specified duration at the specified relative position.

Show(String, IWin32Window, Point)

Ustawia tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem, a następnie wyświetla etykietkę narzędzia modalnie na określonej pozycji względnej.Sets the ToolTip text associated with the specified control, and then displays the ToolTip modally at the specified relative position.

Show(String, IWin32Window, Point, Int32)

Ustawia tekst etykietki narzędzia skojarzony z określonym formantem, a następnie wyświetla etykietkę narzędzia dla określonego czasu trwania na określonej pozycji względnej.Sets the ToolTip text associated with the specified control, and then displays the ToolTip for the specified duration at the specified relative position.

StopTimer()

Zamyka czasomierz, który ukrywa wyświetlane etykietki narzędzi.Stops the timer that hides displayed ToolTips.

ToString()

Zwraca reprezentację ciągu dla tego formantu.Returns a string representation for this control.

Zdarzenia

Disposed

Występuje, gdy składnik zostanie usunięty przez wywołanie Dispose() metody.Occurs when the component is disposed by a call to the Dispose() method.

(Odziedziczone po Component)
Draw

Występuje, gdy etykietka narzędzia jest rysowana i OwnerDraw Właściwość jest ustawiona na true , a IsBalloon Właściwość jest false .Occurs when the ToolTip is drawn and the OwnerDraw property is set to true and the IsBalloon property is false.

Popup

Występuje przed początkiem wyświetlania etykietki narzędzia.Occurs before a ToolTip is initially displayed. Jest to domyślne zdarzenie dla ToolTip klasy.This is the default event for the ToolTip class.

Dotyczy

Zobacz też