EdgeStyle Wyliczenie

Definicja

Określa style, które mogą być stosowane do krawędzi elementu stylu wizualnego.Specifies the styles that can be applied to the edges of a visual style element.

public enum class EdgeStyle
public enum EdgeStyle
type EdgeStyle = 
Public Enum EdgeStyle
Dziedziczenie
EdgeStyle

Pola

Bump 9

Krawędzie są rysowane w taki sposób, aby pojawiły się na zewnątrz i wklęsłe na środku.The edges are drawn to appear raised on the outside and sunken on the inside.

Etched 6

Krawędzie są rysowane w taki sposób, aby były wyświetlane jako wklęsłe na zewnątrz i wywoływane w obrębie wewnątrz.The edges are drawn to appear sunken on the outside and raised on the inside.

Raised 5

Krawędzie są rysowane, aby element był wywoływany.The edges are drawn to make the element seem raised.

Sunken 10

Krawędzie są rysowane w taki sposób, że element wydaje się wklęsły.The edges are drawn to make the element seem sunken.

Uwagi

EdgeStyleWartości są używane jako wartości argumentów w VisualStyleRenderer.DrawEdge metodzie.The EdgeStyle values are used as argument values in the VisualStyleRenderer.DrawEdge method.

Dotyczy