FillType Wyliczenie

Definicja

Określa wnętrze elementów stylu wizualizacji z wypełnionym tłem obramowania.Specifies the interior of visual style elements with a filled border background.

public enum class FillType
public enum FillType
type FillType = 
Public Enum FillType
Dziedziczenie
FillType

Pola

HorizontalGradient 2

Wnętrze elementu jest gradientem poziomym.The interior of the element is a horizontal gradient.

RadialGradient 3

Wnętrze elementu jest gradientem promieniowym.The interior of the element is a radial gradient.

Solid 0

Wnętrze elementu jest stałe.The interior of the element is solid.

TileImage 4

Wnętrze elementu jest obrazem rozrozmieszczonym.The interior of the element is a tiled image.

VerticalGradient 1

Wnętrze elementu jest gradientem pionowym.The interior of the element is a vertical gradient.

Uwagi

FillTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.FillType .The FillType values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.FillType.

Dotyczy