FontProperty Wyliczenie

Definicja

Identyfikuje właściwości czcionki elementu stylu wizualnego.Identifies the font properties of a visual style element.

public enum class FontProperty
public enum FontProperty
type FontProperty = 
Public Enum FontProperty
Dziedziczenie
FontProperty

Pola

GlyphFont 2601

Czcionka, z którą jest rysowany symbol.The font that a glyph is drawn with.

TextFont 210

Czcionka, która będzie używana do rysowania tekstu w kontekście tej części.The font that will be used to draw text within the context of this part.

Uwagi

FontPropertyWyliczenie reprezentuje zestaw właściwości czcionki, które opisują elementy stylu wizualizacji.The FontProperty enumeration represents a set of font properties that describe visual style elements. FontPropertyWartości są używane jako argument w VisualStyleRenderer.GetFont metodzie, aby określić, która wartość właściwości ma zostać pobrana dla elementu, który VisualStyleRenderer aktualnie reprezentuje.The FontProperty values are used as an argument in the VisualStyleRenderer.GetFont method to specify which property value to retrieve for the element that the VisualStyleRenderer currently represents.

Dotyczy