GlyphType Wyliczenie

Definicja

Określa typ glifu dla elementów z tłem bitmapowym.Specifies the type of glyph for elements with a bitmap background.

public enum class GlyphType
public enum GlyphType
type GlyphType = 
Public Enum GlyphType
Dziedziczenie
GlyphType

Pola

FontGlyph 2

Symbol jest czcionką.The glyph is a font.

ImageGlyph 1

Symbol jest mapą bitową.The glyph is a bitmap.

None 0

Element nie zawiera glifu.The element does not include a glyph.

Uwagi

GlyphTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.GlyphType .The GlyphType values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.GlyphType.

Dotyczy