ImageSelectType Wyliczenie

Definicja

Określa, kiedy styl wizualizacji wybiera inny plik z wieloma obrazami do rysowania elementu.Specifies when the visual style selects a different multiple-image file to draw an element.

public enum class ImageSelectType
public enum ImageSelectType
type ImageSelectType = 
Public Enum ImageSelectType
Dziedziczenie
ImageSelectType

Pola

Dpi 2

Zmiany plików obrazów są oparte na ustawieniach kropek na cal (DPI).Image file changes are based on dots per inch (DPI) settings.

None 0

Plik obrazu nie zmienia się.The image file does not change.

Size 1

Zmiany plików obrazów są oparte na ustawieniach rozmiaru.Image file changes are based on size settings.

Uwagi

Styl wizualizacji może definiować do pięciu plików z wieloma obrazami dla elementu.A visual style can define up to five multiple-image files for an element. Te pliki obrazów są określone przez FilenameProperty wartości ImageFile1 za pomocą ImageFile5 .These image files are specified by the FilenameProperty values ImageFile1 through ImageFile5. ImageSelectTypeWartości wskazują, kiedy styl wizualizacji wybiera inny plik obrazu do rysowania elementu.The ImageSelectType values indicate when the visual style selects a different image file to draw the element.

ImageSelectTypeWartości reprezentują wartości zwracane przez VisualStyleRenderer.GetEnumValue metodę, gdy jest wywoływana z wartością argumentu EnumProperty.ImageSelectType .The ImageSelectType values represent the return values of the VisualStyleRenderer.GetEnumValue method when it is called with an argument value of EnumProperty.ImageSelectType.

Dotyczy