MarginProperty Wyliczenie

Definicja

Identyfikuje właściwości marginesu elementu stylu wizualnego.Identifies the margin properties of a visual style element.

public enum class MarginProperty
public enum MarginProperty
type MarginProperty = 
Public Enum MarginProperty
Dziedziczenie
MarginProperty

Pola

CaptionMargins 3603

Określa miejsce, w którym można umieścić tekst podpisu.Specifies where caption text can be placed.

ContentMargins 3602

Określa miejsce, w którym można umieścić zawartość.Specifies where content can be placed.

SizingMargins 3601

Określa margines używany do ustalania rozmiarów z dziewięciu siatki.Specifies a margin used for nine-grid sizing.

Uwagi

MarginPropertyWyliczenie reprezentuje zestaw właściwości marginesów opisujących położenie elementów stylu wizualizacji.The MarginProperty enumeration represents a set of margin properties that describe the placement of visual style elements. MarginPropertyWartości są używane jako argument w VisualStyleRenderer.GetMargins metodzie, aby określić, która wartość właściwości ma zostać pobrana dla elementu, który VisualStyleRenderer aktualnie reprezentuje.The MarginProperty values are used as an argument in the VisualStyleRenderer.GetMargins method to specify which property value to retrieve for the element that the VisualStyleRenderer currently represents.

Dotyczy