PushButtonState Wyliczenie

Definicja

Określa wizualny stan przycisku, który jest rysowany przy użyciu stylów wizualnych.Specifies the visual state of a button that is drawn with visual styles.

public enum class PushButtonState
public enum PushButtonState
type PushButtonState = 
Public Enum PushButtonState
Dziedziczenie
PushButtonState

Pola

Default 5

Przycisk ma wygląd domyślny.The button has the default appearance.

Disabled 4

Przycisk jest wyłączony.The button is disabled.

Hot 2

Przycisk jest gorąca.The button is hot.

Normal 1

Przycisk ma wygląd normalny.The button has the normal appearance.

Pressed 3

Przycisk zostanie naciśnięty.The button is pressed.

Uwagi

PushButtonStateWartości odpowiadają stanom VisualStyleElement obiektów uwidocznionych przez VisualStyleElement.Button.PushButton klasę.The PushButtonState values correspond to the states of the VisualStyleElement objects exposed by the VisualStyleElement.Button.PushButton class. PushButtonStateWartości są również używane jako argument w ButtonRenderer.DrawButton metodzie.The PushButtonState values are also used as an argument in the ButtonRenderer.DrawButton method.

Dotyczy