StringProperty Wyliczenie

Definicja

Identyfikuje właściwości ciągu elementu stylu wizualnego.Identifies the string properties of a visual style element.

public enum class StringProperty
public enum StringProperty
type StringProperty = 
Public Enum StringProperty
Dziedziczenie
StringProperty

Pola

Text 3201

Tekst, który będzie wyświetlany w elemencie.The text that will be displayed with the element.

Uwagi

StringPropertyWyliczenie reprezentuje zestaw właściwości ciągów, które opisują elementy stylu wizualizacji.The StringProperty enumeration represents a set of string properties that describe visual style elements. StringPropertyWartości są używane jako argument w VisualStyleRenderer.GetString metodzie, aby określić, która wartość właściwości ma zostać pobrana dla elementu, który VisualStyleRenderer aktualnie reprezentuje.The StringProperty values are used as an argument in the VisualStyleRenderer.GetString method to specify which property value to retrieve for the element that the VisualStyleRenderer currently represents.

Dotyczy