ThemeSizeType Wyliczenie

Definicja

Określa rozmiar części stylu wizualnego do pobrania.Specifies the size of the visual style part to retrieve.

public enum class ThemeSizeType
public enum ThemeSizeType
type ThemeSizeType = 
Public Enum ThemeSizeType
Dziedziczenie
ThemeSizeType

Pola

Draw 2

Rozmiar, który jest wykorzystywany przez bieżący styl wizualizacji do rysowania części.The size that the current visual style uses to draw the part.

Minimum 0

Minimalny rozmiar części stylu wizualizacji.The minimum size of the visual style part.

True 1

Rozmiar części stylu wizualnego, który najlepiej pasuje do dostępnego miejsca.The size of the visual style part that will best fit the available space.

Uwagi

ThemeSizeTypeWartości są używane jako argument dla VisualStyleRenderer.GetPartSize metody.The ThemeSizeType values are used as an argument for the VisualStyleRenderer.GetPartSize method.

Dotyczy