VisualStyleElement.Button Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla kontrolek związanych z przyciskiem.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for button-related controls. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Button abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Button
type VisualStyleElement.Button = class
Public Class VisualStyleElement.Button
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Button

Uwagi

VisualStyleElement.ButtonKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.Button class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu formantu określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the control specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też