VisualStyleElement.ExplorerBar Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla każdej części paska Eksploratora.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for each part of the Explorer Bar. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ExplorerBar abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ExplorerBar
type VisualStyleElement.ExplorerBar = class
Public Class VisualStyleElement.ExplorerBar
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ExplorerBar

Uwagi

VisualStyleElement.ExplorerBarKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.ExplorerBar class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu części paska Eksploratora określonego przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the Explorer Bar part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też