VisualStyleElement.ListView Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części kontrolki widok listy.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of the list view control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::ListView abstract sealed
public static class VisualStyleElement.ListView
type VisualStyleElement.ListView = class
Public Class VisualStyleElement.ListView
Dziedziczenie
VisualStyleElement.ListView

Uwagi

VisualStyleElement.ListViewKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.ListView class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla każdego stanu części widoku listy określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for each state of the list view part specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też