VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton Klasa

Definicja

Udostępnia VisualStyleElement obiekty dla każdego stanu przycisku Nowa aplikacja na pasku menu.Provides VisualStyleElement objects for each state of the new application button of a menu band. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::MenuBand::NewApplicationButton abstract sealed
public static class VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton
type VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton = class
Public Class VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton
Dziedziczenie
VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementMenuBandNewApplicationButton1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementMenuBandNewApplicationButton1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementMenuBandNewApplicationButton1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementMenuBandNewApplicationButton1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

Każda właściwość VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton klasy zwraca VisualStyleElement dla innego stanu przycisku Nowa aplikacja paska menu.Each property of the VisualStyleElement.MenuBand.NewApplicationButton class returns a VisualStyleElement for a different state of the new application button of a menu band.

Właściwości

Checked

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje przycisk Nowa aplikacja w stanie zaznaczenia.Gets a visual style element that represents the new application button in the checked state.

Disabled

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje przycisk Nowa aplikacja w stanie Disabled.Gets a visual style element that represents the new application button in the disabled state.

Hot

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje przycisk Nowa aplikacja w stanie gorąca.Gets a visual style element that represents the new application button in the hot state.

HotChecked

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje przycisk Nowa aplikacja w Stanach gorąca i sprawdzana.Gets a visual style element that represents the new application button in the hot and checked states.

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje przycisk Nowa aplikacja w normalnym stanie.Gets a visual style element that represents the new application button in the normal state.

Pressed

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje przycisk Nowa aplikacja w stanie naciśniętym.Gets a visual style element that represents the new application button in the pressed state.

Dotyczy

Zobacz też