VisualStyleElement.Tab Klasa

Definicja

Zawiera klasy, które udostępniają VisualStyleElement obiekty dla części kontrolki karta.Contains classes that provide VisualStyleElement objects for the parts of a tab control. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Tab abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Tab
type VisualStyleElement.Tab = class
Public Class VisualStyleElement.Tab
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Tab

Uwagi

VisualStyleElement.TabKlasa zawiera podstawę, w której zdefiniowane są następujące klasy:The VisualStyleElement.Tab class provides a foundation in which the following classes are defined:

Każda z tych klas zawiera jedną lub więcej właściwości, które zwracają VisualStyleElement dla części kontrolki karta określonej przez nazwę klasy.Each of these classes provides one or more properties that return a VisualStyleElement for the part of the tab control specified by the class name.

Dotyczy

Zobacz też