VisualStyleElement.TrackBar.Ticks Klasa

Definicja

Zapewnia VisualStyleElement dla pojedynczego taktu pionowego paska śledzenia.Provides a VisualStyleElement for a single tick of a horizontal track bar. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::TrackBar::Ticks abstract sealed
public static class VisualStyleElement.TrackBar.Ticks
type VisualStyleElement.TrackBar.Ticks = class
Public Class VisualStyleElement.TrackBar.Ticks
Dziedziczenie
VisualStyleElement.TrackBar.Ticks

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Normal Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Normal property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementTrackBarTicks1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementTrackBarTicks1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementTrackBarTicks1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.TrackBar.Ticks.Normal))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.TrackBar.Ticks.Normal);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.TrackBar.Ticks.Normal",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementTrackBarTicks1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.TrackBar.Ticks.Normal)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.TrackBar.Ticks.Normal)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.TrackBar.Ticks.Normal", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

NormalWłaściwość VisualStyleElement.TrackBar.Ticks klasy zwraca VisualStyleElement , która reprezentuje pojedynczy takt paska śledzenia poziomej.The Normal property of the VisualStyleElement.TrackBar.Ticks class returns a VisualStyleElement that represents a single tick of a horizontal track bar.

Właściwości

Normal

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pojedynczy takt paska śledzenia poziomej.Gets a visual style element that represents a single tick of a horizontal track bar.

Dotyczy

Zobacz też