VisualStyleElement.Window.FrameRight Klasa

Definicja

Udostępnia VisualStyleElement obiekty dla każdego stanu prawej krawędzi okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the right border of a window. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Window::FrameRight abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Window.FrameRight
type VisualStyleElement.Window.FrameRight = class
Public Class VisualStyleElement.Window.FrameRight
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Window.FrameRight

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Active Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Active property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementWindowFrameRight1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementWindowFrameRight1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementWindowFrameRight1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementWindowFrameRight1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Window.FrameRight.Active", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

Każda właściwość VisualStyleElement.Window.FrameRight klasy zwraca VisualStyleElement dla innego stanu prawej krawędzi okna.Each property of the VisualStyleElement.Window.FrameRight class returns a VisualStyleElement for a different state of the right border of a window.

Właściwości

Active

Pobiera element stylu wizualizacji, który reprezentuje prawą krawędź aktywnego okna.Gets a visual style element that represents the right border of an active window.

Inactive

Pobiera element stylu wizualnego reprezentujący prawą krawędź okna nieaktywnego.Gets a visual style element that represents the right border of an inactive window.

Dotyczy

Zobacz też