VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption Klasa

Definicja

Udostępnia VisualStyleElement obiekty dla każdego stanu paska tytułu zmaksymalizowanego małego okna.Provides VisualStyleElement objects for each state of the title bar of a maximized small window. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public: ref class VisualStyleElement::Window::SmallMaxCaption abstract sealed
public static class VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption
type VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption = class
Public Class VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption
Dziedziczenie
VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia elementu VisualStyleRenderer z VisualStyleElement zwracanymi przez Active Właściwość.The following code example demonstrates how to create a VisualStyleRenderer with the VisualStyleElement returned by the Active property. Aby uruchomić ten przykład, wklej go do formularza systemu Windows.To run this example, paste it into a Windows Form. Obsługuj Paint zdarzenie formularza i Wywołaj DrawVisualStyleElementWindowSmallMaxCaption1 metodę z Paint metody obsługi zdarzeń, przekazując e jako PaintEventArgs .Handle the form's Paint event and call the DrawVisualStyleElementWindowSmallMaxCaption1 method from the Paint event-handling method, passing e as PaintEventArgs.

public void DrawVisualStyleElementWindowSmallMaxCaption1(PaintEventArgs e)
{
  if (VisualStyleRenderer.IsElementDefined(
    VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption.Active))
  {
    VisualStyleRenderer renderer =
       new VisualStyleRenderer(VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption.Active);
    Rectangle rectangle1 = new Rectangle(10, 50, 50, 50);
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1);
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption.Active",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
  }
  else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.",
       this.Font, Brushes.Black, new Point(10, 10));
}
Public Sub DrawVisualStyleElementWindowSmallMaxCaption1(ByVal e As PaintEventArgs)
  If (VisualStyleRenderer.IsElementDefined( _
   VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption.Active)) Then
    Dim renderer As New VisualStyleRenderer _
     (VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption.Active)
    Dim rectangle1 As New Rectangle(10, 50, 50, 50)
    renderer.DrawBackground(e.Graphics, rectangle1)
    e.Graphics.DrawString("VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption.Active", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  Else
    e.Graphics.DrawString("This element is not defined in the current visual style.", _
     Me.Font, Brushes.Black, New Point(10, 10))
  End If
End Sub

Uwagi

Każda właściwość VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption klasy zwraca VisualStyleElement dla innego stanu paska tytułu zmaksymalizowanego małego okna, takiego jak okno narzędzi.Each property of the VisualStyleElement.Window.SmallMaxCaption class returns a VisualStyleElement for a different state of the title bar of a maximized small window, such as a tool window.

Właściwości

Active

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pasek tytułu aktywnego małego okna, które jest zmaksymalizowane.Gets a visual style element that represents the title bar of an active small window that is maximized.

Disabled

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pasek tytułu wyłączonego małego okna, które jest zmaksymalizowane.Gets a visual style element that represents the title bar of a disabled small window that is maximized.

Inactive

Pobiera element stylu wizualnego, który reprezentuje pasek tytułu nieaktywnego małego okna, które jest zmaksymalizowane.Gets a visual style element that represents the title bar of an inactive small window that is maximized.

Dotyczy

Zobacz też