VisualStyleRenderer.GetInteger(IntegerProperty) Metoda

Definicja

Zwraca wartość określonej właściwości Integer dla bieżącego elementu stylu wizualnego.Returns the value of the specified integer property for the current visual style element.

public:
 int GetInteger(System::Windows::Forms::VisualStyles::IntegerProperty prop);
public int GetInteger (System.Windows.Forms.VisualStyles.IntegerProperty prop);
member this.GetInteger : System.Windows.Forms.VisualStyles.IntegerProperty -> int
Public Function GetInteger (prop As IntegerProperty) As Integer

Parametry

prop
IntegerProperty

Jedna z IntegerProperty wartości, która określa wartość właściwości, która ma zostać pobrana dla bieżącego elementu stylu wizualnego.One of the IntegerProperty values that specifies which property value to retrieve for the current visual style element.

Zwraca

Int32

Wartość całkowita właściwości określona przez prop parametr dla bieżącego elementu stylu wizualnego.The integer value of the property specified by the prop parameter for the current visual style element.

Wyjątki

prop nie jest jedną z IntegerProperty wartości.prop is not one of the IntegerProperty values.

Uwagi

Style wizualne używają zestawu wartości całkowitych do opisywania niektórych właściwości elementów zdefiniowanych przez styl.Visual styles use a set of integer values to describe some properties of the elements defined by a style. Te właściwości są hermetyzowane przez IntegerProperty wartości.These properties are encapsulated by the IntegerProperty values.

Dotyczy